İLAN BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Bakım şefliği envanterinde kayıtlı 2 Adet Araç ve 1 Adet İş Makinası 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilerek satılacaktır.
İhale konusu                         : 2 Adet Araç ve 1 Adet İş Makinası Satışı
İhale Tarih ve Saati              : 16.02.2024 Cuma Saat 14:00-14:15-14:30
İlgili Müdürlük / Birim        : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres                            : Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No:17
                                                 Beşikdüzü/Trabzon
İlgili Telefon                         : 0 462 871 30 96
İlgili Fax                                : 0 462 871 30 11
İlgili e-mail                            : belediye@besikduzu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer      : Beşikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Türü                             : Araç ve İş Makinası Satışı
İhale Usulü                            : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine İstinaden
  Açık Teklif Usulü
 
Markası
Tofaş Doğan L
BMC Fatih
Caterpillar
Araç Adı
Model
Plakası
Fiili Durumu
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
Geçici Teminat
(%3)
Şartname Bedeli
İhale Saati
Binek Araç (Otomobil)
1992
61 PA 001
Faal Değil
6.000,00 TL (AltıbinTürkLirası)
180,00 TL
500,00TL
14:00
Kamyon
2000
61 PA 975
Faal Değil
10.000,00 TL     (OnbinTürklirası)
300,00TL
500,00TL
14:15
İş Makinası
(Ekskavatör Paletli)
2015
61 YN 019
Faal Durumda
3.170.000,00 TL(ÜçmilyonyüzyetmişbinTürkLirası)
95.100,00 TL
500,00TL
14:30
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
 
1. Encümen Tarih ve Kayıt No: 29.01.2024 /5
2.  İhale Şartnamesi, Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilir.
3.  İhaleye katılmak isteyenler 500,00-TL bedel mukabilinde ihale dosyasını satın alarak ihaleye katılabilir.
4.  İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler:
1)  Tebligat için adres beyanı,
2)  İkamet belgesi ve Nüfus Cüzdanının aslı,
3) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
a)  Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4) İmza Sirküleri,
1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
2-  üzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak ortaklık sözleşmesi,
7) Şartname alındı makbuzu,
8) Geçici teminat alındı makbuzu,
9) İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir.
5.İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnamesini incelemeleri ve ihale dosyasını şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde 16.02.2024 tarihinde, ihale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
6. İhale Komisyonu, gerekçelerini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
NOT: İhale Dosyası mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
İLAN OLUNUR.